Søk

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING FOR NORSK DEKKRETUR AS

1     Generelt

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon.

Innsamling og bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi samler inn personopplysninger om deg når du opptrer på vegne av en virksomhet ovenfor oss, når du besøker våre websider, og når du på annen måte tar kontakt med oss. Denne personvernerklæringen beskriver de tilfeller vi behandler dine personopplysninger og på hvilket grunnlag.

Formålet med personvernerklæringen å informere deg om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med de krav som følger av personvernforordningen (GDPR) og personopplysningsloven.

2     Vårt ansvar

Norsk Dekkretur AS, org nr 971 229 845 og her omtalt som «vi», er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi samler inn og den videre behandlingen. Vårt styre har det overordnede ansvaret for virksomheten og behandlingen av personopplysningene, mens ansvaret for behandling av personopplysninger i vår daglige virksomhet er delegert til daglig leder.

Mer utfyllende informasjon om oss finnes i bunnen av dette dokumentet og på våre websider.

3     Vår innsamling og bruk av dine personopplysninger 

3.1     Bruk av våre websider

3.1.1     Logging

Vi logger din aktivitet på våre websider. Slike logger kan analyseres i tilfelle hacking eller andre typer angrep eller kriminell aktivitet rettet mot våre websider, eller for å forebygge slike angrep. Opplysningene som lagres er din IP-adresse, og hvilke lenker du klikker på, din nettleser, og annen informasjon om den enhet du benytter for å besøke våre websider.

Behandlingsgrunnlaget for slike logger er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (f), hvor vi etter en vurdering har funnet det nødvendig å logge slik trafikk for å kunne overvåke og sikre våre systemer.

3.1.2     Cookies

For å kunne analysere besøk på websidene benytter våre websider informasjonskapsler (cookies.) Dette er små tekstfiler, som blir lagret på enheten du besøker siden med, og som blant annet inneholder informasjon om hvilke sider du besøker. En informasjonskapsel kan kun leses og endres av din nettleser og nettstedet den hører til.

Behandlingsgrunnlaget for cookies er ditt samtykke, som baserer seg på at du gjennom innstillinger i din nettleser har akseptert cookies og at du oppsøker våre websider, jf. ekomloven § 2-7b.

De fleste nettlesere er forhåndsinnstilt slik at de automatisk aksepterer cookies, men du kan unngå dette ved å endre innstillingene i nettleseren. Websidene kan få nedsatt funksjonalitet for brukere som ikke aksepterer cookies.

Følgende informasjonskapsler/cookies settes på våre nettsider:

Navn

Leverandør

Hensikt

_ga

.dekkretur.no

Brukes til å generere statistiske data for hvordan brukeren bruker nettstedet.

_gid

.dekkretur.no

Benyttes til å føre statistikk over hvordan den besøkende bruker hjemmesiden.

_gat_UA-96866396-1

.dekkretur.no

Gjør det mulig for Google Analytics å tracke hjemmesiden.

fr

.facebook.com

Benyttes av Facebook til å levere forskjellige reklame-tjenester.

ARRAffinity

.www.dekkretur.no

Informasjonskapsel relatert til nettsider som bruker Windows Azure for å kunne differensiere trafikk mellom ulike servere.

WAWebSiteSID

.www.dekkretur.no

Brukes til å distribuere trafikk til nettstedet på flere servere for å optimalisere responstider

ASP.NET_SessionId

www.dekkretur.no

Dette brukes av ASP.NET-rammeverket for å identifisere brukersesjonen på serveren.

__RequestVerificationToken

www.dekkretur.no

Hindrer uvedkommende å gjøre handlinger på nettsiden på vegne av andre brukere.

.ASPXAUTH

www.dekkretur.no

Dette brukes av ASP.NET-rammeverket for å definere om en bruker er pålogget eller ikke.

 

3.2     Kommunikasjon og dialog

Kommuniserer du elektronisk med oss, eksempelvis via e-post eller skjema på våre websider, så lagres de personopplysninger som følger med dette i våre systemer for e-post.

Behandlingsgrunnlaget for å oppbevare disse opplysningene er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f), vår berettigede interesse av å lagre opplysningene for å kunne dokumentere vår hjelp og eventuelt bistand ved din henvendelse.

3.3     Administrasjon av deltakere i returordningen

Vi tilbyr en felles bransjeløsning for å løse forpliktelsene produsenter og importører er pålagt når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Deltakerne i returordningen er virksomheter, ikke enkeltpersoner. Når vi registrerer nye deltakere i returordningen, eller oppdaterer informasjon knyttet til dem, samler vi imidlertid inn personopplysninger om kontaktpersoner hos virksomheten slik som navn, kontaktinformasjon og stilling. I tillegg vil det kunne være behov for å samle inn og behandle andre personopplysninger knyttet til enkeltstående behandlings aktiviteter.

Behandlingsgrunnlaget for slik behandling er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f), som vil si at behandlingen anses nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart (altså virksomheten). Det aktuelle formålet er her administrasjon og oppfølgning av virksomhetens deltakelse i returordningen, der kontaktpersonen normalt vil ha et ansettelses- eller tillitsforhold i tilknytning til dette. Vi anser at dette står i misforhold til den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. I denne sammenheng legger vi også vekt på at Disse personopplysningene anses som lite sensitive etter sin art, og vom regel vil den registrerte også ha samtykket til behandlingen.

I den grad vi samler inn personopplysninger for andre formål vil dette baseres på ditt samtykke, jf personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (a).

3.4     Administrasjon av leverandører

Kontaktpersoner hos våre leverandører vil registreres i vårt regnskapssystem med informasjon nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å kunne betale fakturaer. Opplysninger som samles inn er normalt navn, stilling, og kontaktinformasjon.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse av å lagre personopplysninger nødvendige for å administrere leverandørforholdet, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f). Personopplysningene lagres i våre systemer så lenge du er oppgitt som kontaktperson hos en av være leverandører.

Likevel vil visse opplysninger kunne lagres utover dette, da bokføringsloven pålegger oss å oppbevare regnskapsbilag (som f.eks. fakturer) i fem år etter avsluttet regnskapsår. Behandlingsgrunnlaget for slik lagring følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (c), rettslig forpliktelse.

3.5     Analyse og tjenesteutvikling

Vi utarbeider statistikk og analyser for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester, samt for rapporteringsformål. Så langt mulig gjør vi dette med anonymiserte eller pseudonymiserte opplysninger, og ved deling av opplysninger ved samarbeidspartnere vil vi sørge for å pseudonymisere eller anonymisere personopplysningene før de deles.

Behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse i å videreutvikle våre produkter og tjenester, jf. personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 (f).

4    Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som leverandører av IT driftstjenester og skytjenester. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern, og du kan få nærmere informasjon om dette ved henvendelse til oss.

Vi vil ikke overføre eller på annen måte dele dine personopplysninger med andre, med unntak av i følgende situasjoner:

 • Der du gir oss ditt gyldige samtykke til dette.
 • Der vi er lovpålagt å gjøre dette, eksempelvis ved mistanke om lovbrudd eller der opplysningene utleveres med hjemmel i lov eller med rettskraftig dom eller kjennelse.
 • Der opplysningene er pseudonymisert eller anonymisert slik at de ikke lenger utgjør personopplysninger.

Vi overfører i ikke dine personopplysninger utenfor EØS-området eller ikke-godkjente tredjeland uten ditt samtykke.

5     Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge vi har et behandlingsgrunnlag for personopplysningene, og ikke lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn.

Din personlige informasjon blir behandlet av oss med følgende tidsperioder:

 • Opplysninger om kontaktpersoner: Personopplysninger om kontaktpersoner vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle kontrakten med virksomheten som er deltaker i returordningen.
 • Regnskapsopplysninger: Vi lagrer underlag som utgjør regnskapsinformasjon i henhold til gjeldende bokføringsregler, og personopplysninger som inngår i dette vil bli lagret i samme periode som regnskapsopplysningene.
 • Samtykkebasert: I tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, lagrer vi bare dine personlige opplysninger så lenge vi har ditt samtykke til dette og det anses nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene ble samlet inn.

I visse tilfeller vil personopplysninger lagres utover periodene ovenfor, da lovgivningen i noen tilfeller pålegger oss å oppbevare personopplysninger lenger. Behandlingsgrunnlaget for slik ytterligere lagring følger da av at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss som behandlingsansvarlig, jf personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (c).

6     Informasjonssikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger vi har samlet inn sikres og behandles på en trygg måte. Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. Vi gjennomfører regelmessige tester og vurderinger av sikkerheten i våre systemer

7     Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du som registrert en rekke rettigheter i forbindelse med tilgang til og behandling av dine personopplysninger. Dette inkluderer følgende:

 • Du har rett til når som helst å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, med de unntak som følger av personopplysningsloven § 16.
 • Du kan kreve korrigering/retting av dine personopplysninger dersom disse er unøyaktige eller ufullstendige.
 • Der vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke kan du tilbakekalle dette når som helst.
 • Du har normalt rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger. Opplysningene vil imidlertid ikke bli slettet om vi har annet lovmessig behandlingsgrunnlag og behov for fortsatt lagring av dine personopplysninger. Foreligger slikt behandlingsgrunnlag vil vi opplyse nærmere om dette når du henvender deg til oss.
 • Du har under visse omstendigheter rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger og/eller protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.
 • Du har under visse omstendigheter rett til å få utlevert (motta) i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, personopplysninger om deg som du har delt med oss, og du kan be om at disse overføres til en annen behandlingsansvarlig, f.eks. en annen liknende organisasjon (såkalt rett til dataportabilitet).

Se kontaktinformasjon i bunnen av dokumentet og på våre websider for henvendelser til oss knyttet til utøvelse av dine rettigheter.

8     Klageinstans

Du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger ikke er i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende personvernlovgivning.

Oppdatert kontaktinformasjon til Datatilsynets finner du her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/.    

9     Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne gjeldende versjon av vår personvernerklæring på våre websider.

10     Vår kontaktinformasjon

Norsk Dekkretur AS

Organisasjonsnummer: 971 229 845

Telefon: +47 63 85 55 60

E-post: post@dekkretur.no

Web: www.dekkretur.no

Til topp