Søk

Vilkår for tilslutning til Dekkreturs retursystem

Dato: 01.01.2021

1 Bakgrunn

Produsenter og importører av dekk og objekter påmontert dekk har etter FOR-2004-06-01-930 forskrift om gjenvinning og behandling av avfall («avfallsforskriften») § 5-5 andre ledd plikt til å hente kasserte dekk vederlagsfritt i tilsvarende geografiske områder av landet hvor produsentens/importørens dekk er omsatt. Videre har produsentene og importørene plikt til å sørge for at kasserte dekk de har ansvar for etter § 5-5 blir gjenvunnet, jf. avfallsforskriften § 5-6. Både henteplikten og gjenvinningsplikten kan oppfylles ved tredjemann.

Norsk Dekkretur AS (org.nr. 971 229 845), heretter kalt «Dekkretur», driver et retursystem for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk, i henhold til avfallsforskriftens kapittel 5 og som nærmere beskrevet i punkt 2.1 nedenfor («Retursystemet»).

Produsenter og importører av dekk som er underlagt avfallsforskriften har adgang til å slutte seg til Retursystemet. Virksomheter som har inngått Tilslutningsavtale med Dekkretur, jf punkt 2.2 nedenfor, omtales her som «Deltakere».

Disse vilkårene, slik de til enhver tid gjelder, («Vilkårene») beskriver de generelle vilkår for deltakelse i Retursystemet, og fastsetter Dekkretur og Deltakernes rettigheter og plikter overfor hverandre i tilknytning til Retursystemet.

2 Nærmere om Retursystemet   

2.1 Generelt

Retursystemet har til formål å utgjøre et landsomfattende, kostnadseffektivt og konkurransenøytralt system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk, og skal være egnet til å oppfylle hente- og gjenvinningsplikten til produsenter og importører av dekk.

Dekkretur forplikter seg til å oppfylle Deltakerens hente- og gjenvinningsplikt etter avfallsforskriften kapittel 5 i henhold til Vilkårene og for perioden Deltakeren er tilsluttet Retursystemet, forutsatt at Deltakeren oppfyller sine forpliktelser etter Vilkårene..

Retursystemet er ikke en forening eller lignende, og Deltakerne har ingen stemmerett eller annen direkte innflytelse over hvordan Dekkretur organiserer Retursystemet.

2.2 Tilslutning til Retursystemet

Tilslutning til Retursystemet skjer ved at virksomheten inngår avtale med Dekkretur om tilslutning til Retursystemet («Tilslutningsavtale»), der virksomheten også aksepterer å være bundet av Vilkårene.

Tilslutningsavtalen erstatter alle tidligere avtaler om Deltakerens tilslutning til Retursystemet, med mindre annet skriftlig er avtalt.

3 Betaling av Miljøgebyret

3.1 Betaling og faktura

Deltakerne skal betale et vederlag («Miljøgebyr») i henhold til Dekkreturs til enhver tid gjeldende prisliste. Prislisten anses som del av Vilkårene, og kan endres i henhold til punkt 9 nedenfor.

Deltakerne faktureres Miljøgebyr på månedlig basis, på bakgrunn av det antall løse eller påmonterte dekk som den enkelte Deltakeren i henhold til innrapportert volum har produsert eller importert den forutgående måneden.

Fakturaene sendes elektronisk (per e-post eller annet elektronisk fakturaformat).

Alle fakturaer utstedes med 30 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper lovens forsinkelsesrente.

3.2 Etterfølgende korrigering

Dekkretur kan foreta etterfølgende korrigering av Miljøgebyret dersom det viser seg at beregningsgrunnlaget for Miljøgebyret ikke tilsvarer den faktiske produksjonen eller importen.

Dersom det er beregnet for lite Miljøgebyr, og Deltakeren kan lastes for feilen, påløper lovens forsinkelsesrente av det manglende beløpet beregnet fra det som ville vært opprinnelig forfallsdato om feilen tenkes borte.

Dersom det er beregnet for høyt Miljøgebyr, og Deltakeren ikke kan lastes for feilen, betaler Dekkretur lovens forsinkelsesrente fra 30 dager etter at Deltakeren skriftlig fremmet krav om tilbakebetaling mot Dekkretur med spesifikasjon av feilen.

3.3 Refusjon ved eksport

En Deltaker kan ved eksport av dekk eller anmode om å få refundert allerede innbetalt Miljøgebyr for de eksporterte dekkene.

Refusjonsanmodningen må fremmes skriftlig innen 1måned fra eksporten fant sted. Dekkretur skal i forbindelse med anmodningen motta tilfredsstillende eksportdokumentasjon. Dekkretur kan avslå anmodninger som ikke oppfyller kravene her.

Alternativt kan det rapporteres netto import, så lenge dette skjer innenfor samme rapporteringsperiode. Det skal i så fall på anmodning fra Dekkretur kunne fremlegges dokumentasjon på hva som er brutto import og hva som er eksportert.

4 Rapporteringsplikt

4.1 Månedlig rapportering

Deltakeren skal levere månedlig rapport om sin produksjon eller import forutgående måned innen den aktuelle rapporteringsfristen. Rapporteringsfristen for hver kalendermåned fremkommer på Dekkreturs nettside, anses som del av Vilkårene, og kan endres i henhold til punkt 9 nedenfor.

Rapportering skjer ved at Deltakeren leverer elektronisk rapport gjennom Dekkreturs nettsider.

Deltakeren innestår for at opplysningene i rapporten er korrekte og fullstendige ved innleveringen.

4.2 Dekkreturs revisjonsadgang

Dekkretur kan kreve revisorbekreftet rapport over Deltakerens årlige produksjon eller import av dekk, for å verifisere at det er samsvar mellom Deltakerens rapporter og faktisk produksjon eller import i en periode.

Deltakeren skal fremlegge rapport senest 1 måned etter mottak av Dekkreturs forespørsel, og bærer selv kostnadene med rapporten.

5 Deling, innhenting og bruk av informasjon

Dekkretur har rett til å dele informasjon om hvem som er Deltakere i Retursystemet på Dekkreturs nettside.

Dekkretur har rett til å dele informasjon om hvem som er Deltakere i Retursystemet og data fra de innsendte rapportene med offentlige organer, samt til Dekkreturs samarbeidspartnere og underleverandører, i den grad slik deling er nødvendig for at Dekkretur skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor mottakeren eller Deltakerne.

Dekkretur har videre rett til å fremstille statistikk og annen informasjon basert på data mottatt fra Deltakerne til ethvert formål, så fremt den enkelte Deltaker ikke med rimelighet kan identifiseres. Dekkretur har ikke adgang til å dele eller benytte data innhentet fra Deltakerne for kommersielle formål ut over det som fremgår ovenfor.

Deltakeren samtykker til at Miljødirektoratet og andre myndigheter kan dele data om Deltakeren med Dekkretur, i den grad slik deling er nødvendig for Dekkreturs kontroll med Deltakerens oppfyllelse av Vilkårene. Deltakeren gir Dekkretur fullmakt til på Deltakerens vegne å rette forespørsel om slik utlevering av informasjon til aktuelle myndigheter for perioden Deltakeren er tilsluttet Retursystemet.

Dekkretur vil behandle mottatte personopplysninger i samsvar med sin generelle personvernserklæring, som tilgjengeliggjort på Dekkreturs nettsider. Ved overføring av personopplysninger til Dekkretur må Deltakeren sørge for at det overfor den registrerte foreligger et behandlingsgrunnlag som er gyldig for Dekkreturs behandling.

6 Ansvar

Ved brudd på vilkårene gjelder alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Dekkretur er likevel ikke ansvarlig for Deltakerens indirekte tap, med mindre tapet skyldes Dekkreturs forsettlige eller grovt uaktsomme mislighold og forutsatt at Deltakeren har oppfylt sin tapsbegrensningsplikt mv. Som indirekte tap regnes ethvert fortjenestetap og ethvert annet tap av indirekte karakter.

7 Oppsigelse

Dekkretur kan kun si opp avtaleforholdet dersom Deltakeren har misligholdt sine forpliktelser, eller det eksisterer annen saklig grunn for oppsigelsen.

Deltakeren kan si opp avtaleforholdet uten grunn.

Oppsigelse skal i begge tilfeller gis skriftlig. Oppsigelsesfristen er 1måned beregnet fra den første dagen i kalendermåneden etter at oppsigelsen ble gitt.

Ved oppsigelse bortfaller partenes forpliktelser og rettigheter under Vilkårene fra tidspunktet da oppsigelsen trer i kraft. Oppsigelse berører ikke krav som allerede eksisterer på tidspunktet da oppsigelsen trer i kraft. Ved oppsigelse fra Deltakeren skal Deltakeren også holde Dekkretur skadesløs for nødvendige merkostnader som påløper Dekkretur knyttet til Deltakeren i etterkant av oppsigelsestidspunktet.

8  Heving

En part kan heve avtaleforholdet med umiddelbar virkning dersom den annen part vesentlig har misligholdt sine forpliktelser, herunder der den annen part gjentatte ganger har brutt Vilkårene, og dette ikke har blitt rettet opp innen slik rimelig frist som parten har satt. Melding om heving skal gis skriftlig.

Ved heving bortfaller partenes forpliktelser og rettigheter under Vilkårene fra hevingstidspunktet. Heving berører ikke krav som allerede eksisterer på tidspunktet da hevingen trer i kraft. Ved heving fra Dekkretur skal Deltakeren også holde Dekkretur skadesløs for nødvendige merkostnader som påløper Dekkretur knyttet til Deltakeren i etterkant av hevingstidspunktet.

9 Endringer i Vilkårene

Dekkretur har rett til å foreta ensidige endringer av innholdet i Vilkårene. Endringer skal varsles skriftlig minst 3 måneder før endringene iverksettes, beregnet fra den første dagen i kalendermåneden etter at varselet ble gitt. Endringer kan ikke ha tilbakevirkende kraft.

Deltakere som ikke leverer oppsigelse før endringene har trått i kraft, eller som på annen måte aksepterer vilkårene gjennom utsagn eller handling, anses å ha akseptert endringene.

10 Tvisteløsning

Tilslutningsavtalen og Vilkårene er underlagt norsk rett.

Tvister som springer ut av Deltakerens deltakelse i Retursystemet, herunder Vilkårene, skal søkes løst i minnelighet. Saker som ikke løses i minnelighet kan kreves endelig avgjort ved de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting.

Til topp