Søk

Ny rapport: «Gummigranulat er ikke kreftfremkallende»

Mange er bekymret for kreftfare ved bruk av gummigranulat på kunstgressbaner. En fersk rapport konkluderer med at dette ikke er tilfelle.

I 2010 ble det innført en ny og strengere standard for dekkproduksjon i Europa. Dette innebærer blant annet forbud mot bruk av aromatiske oljer.

Det er altså ikke lov til å produsere, importere eller selge dekk som inneholder slike stoffer i Europa. Dette får positive ringvirkninger for alle produkter som lages av gjenvunnede dekk, for eksempel gummigranulat.

Dette er rapporten

I 2016 ba Europakommisjonen om at European Chemicals Agency (ECHA) om å foreta en innledende evaluering av hvorvidt stoffer som forekommer i resirkulert gummigranulat kan utgjøre en fare for liv og helse.

ECHA konkluderer i sin forskningsrapport at de ikke finner noen stoffer eller nivåer av stoffer i gummigranulat som indikerer høy kreftfare.

Funnene er oppsummert slik:

  • Det er svært lav kreftfare når man ser på konsentrasjonen av aromatiske oljer (såkalte polycyclic aromatic hydrocarbons eller PAHs) i gummigranulat som brukes på europeiske kunstgressbaner.
  • Nivåene for spor av metaller i gummigranulat ligger under de lovgitte grenseverdiene som benyttes som standard ved produksjon av leketøy.
  • Det er ingen bekymringer knyttet til konsentrasjonen av ftalater, benzothiazol og metylisobutylketon, alle forekommer i så lave konsentrasjoner at det ligger under grenseverdier for det som anses å være helsefarlig.
  • Det er derimot blitt rapportert at flyktige organiske forbindelser som stammer fra gummigranulat brukt i innendørshaller kan skape øye- og hudirritasjon. Her anbefales det konkret å heve standarden for lufting i haller med kunstgress.

Du kan lese det originale sammendraget av rapporten fra ECHA ved å klikke her.

ECHA-rapporten i sin helhet finner du her.

Fakta om ECHA:

  • ECHA er en EU-myndighet som skal følge opp EUs lovgiving knyttet til bruk av kjemikalier og bidra til trygg bruk av disse.
  • ECHA samarbeider med EU-kommisjonen og EUs medlemsland for å kunne identifisere farlige stoffer, vurderer risiko og vedta felles regelverk.
  • ECHA informerer om kjemikalier og trygg bruk gjennom en database som er åpen for allmenheten.
  • ECHA har sitt hovedkvarter i Helsinki, Finland.

 

Til topp